تدریس Synectics

پکیج مورد نظر پکیجی کامل وکاربردی در جهت تفهیم ویادگیری بیشتر در تدریس نوآفرینی شده که درسه بعد اصلی ومهم گردآوری شده است :از مهمترین سرفصل های آن مراحل اجرای روش تدریس نوآفرینی شده میباشد

#مناسب برای نوآموزان فرهنگی

عرضه شده توسط : علی اصغر مولایی
ادامه ....
50

.